تامین کالای پروژه یکی از مهمترین چالشهای پروژه های نفت و گاز است . گرچه ممکن است با اتخاذ رویکردهایی از معضلات این بخش کاست اما تجارب به دست آمده نشان می‌دهد بدون داشتن یک سامانه متمرکز و واحد که بتواند به عنوان یک مرکز داده کلیه اطلاعات مربوط به کالای پروژه را از زمان ایجاد تقاضا (MTO) ، طی مراحل سفارش (PO) ، بازرسی فنی ، حمل ، نصب و تحویل بطور جامع و مفید مدیریت نماید معضلات مربوط…